Visoka dostupnost hosting

Za ključne aplikacije, sisteme ili sajtove gde ne sme biti zaustavljanja, adaptiuraćemo sve prema vašim potrebama.

Vi kažite vaše zahteve a mi ćemo pronaći rešenja. Imamo veliko iskustvo sa operacijama koje se ne smeju zaustaviti I u radu sa rešenjima aktivnog/pasivnog clasteringa, geo clustering, failover operacijama, SSL Offladinga/ SSL accelerator., active clusting. Svu opremumožete iznajmiti kod nas.

Birate da li želite da važi fontend serveri budu virtuelni ili da backend serveri budu fizički. Koliki prostor želite na diskovima u SAN kabinetu. Da li će to biti 10 GB iscsI, SAS 12 GB ili 16 GB fiber kanalni diskovi ili kombinacija sva tri. Takođe vam možemo dati rešenje za SSD diskove.

 

Cluster:

Postoje dva tipa fajlover klasteringa. Jedna tehnika koristi aktivan/pasivan klastering gde je čvor aktivan, a pasivan preuzima od aktivnog ulogu aktivnog seta. Druga tehnika aktivna/aktivna. Takođe nudimo geo klastering gde je čvor u klasteru lociran u geografski različitim lokacijama.

 

Balans unosa

Pošto unos između server balansira ravnomerno upotreba se vrši pomoću balansa unosa.

SSL Offloading/SSl Accelelator

U koliko imate radnju koja je zaštićena sa SSL sertifikatom a želite da SSL url bude distribuiran za više usluga pomoći ćemo vam sa instalacijom I konfiguracijom SSL Offloading/SSl Accelelatora za hardverska rešenja kao I softverska.