Softverska distribucija omogućava automatsko instaliranj aplikacija u vašoj IT sredini. Ovo doprinosi porastu efikasnosti I produktivnosi I za IT osoblje I za korisnike.

Instaliranje je važan deo životnog ciklusa softvera. Instaliranje softvera korišćenjem razvojnih rešenja daje mogućnost brzog redukovanja cene licence jednostavnim premeštanjem softvera za ponovnu upotrebu u nekom drugom delu organizacije.

Rešenje distribucije je efektivan način u radu sa instalacijama I deinstaliranjem kao I za pristupanje aplikacijama na svim računarima u IT sredini.

Centralna kontrolisana distribucija povećava isplativost IT osoblja. Krajnji korisnici mogu bez problema unaprediti produktivnost koristeći prednost da su sve aplikacije propisno apdejtovane I imajući siguran pristup ključnim aplikacijama u poslovanju.

 

Usluga softverske distribucije

Usluga softverske distribucije omogućava automatsku instalaciju aplikacija u IT sredini. Ovo doprinosi povećanju efikasnosti I produktivnosti IT osoblja I korisnika.

Instalacija je važan deo životnog ciklusa softvera. Softver koji je instaliran korišćenjem razvojnih rešenja pruža mogućnost znatnog smanjenja troškova licenciranja ponovnim upotrebom softvera u drugim delovima organizacije.

Distribuciono rešenje je efektivan način da se obavi instaliranje I deinstaliranje kao I pristup korisnika aplikacijama na svim računarima preko IT sredine.

Centralna kontrolisana distribucija povećava isplativost IT osoblja. A korisnici mogu u isto vreme unaprediti produktivnost korišćenjem prednosti svih aplikacija koje su propisano apdejtovane I osigurati prostup ključnim aplikacijama centralnog poslovanja.

Softverska distribucija je fleksibilan alat koji vam omogućava da se lako nosite sa organizacijom računara, standardizovanih I nestandardizovanih. Ovaj alat omogućava vam da lako kontrolišete računare u vašoj sredini bez obzira na operativni sistem, metode, korisnička prava, licence, sistemske potrebe.

Prednosti

  • Instalira dugme na dodir I uklanja aplikacije od korisničkih računara ili kontroliše pristup aplikacijama na osnovu partnerstva grupa u aktivnom direktorijumu-Softverska distribucija deinstalira I automatski briše aplikacije kada se korisnici uklone iz AD grupe.
  • Sa posebnom sposobnošću softverske distribucije da se adaptira za različite uslove, možemo sa lakoćom raditi sa svim vrstama računara-desktop računara, laptopova kao I sa klijentima terminalnih servera za Windows 7 korisnike, čak I sa UAC-koristeći isti sistem I pakete.
  • Izmeriv sistem sa minimalnim infrastrukturnim zahtevima. Sve što vam je potrebno je FileShare I dovoljno slobodnog prostora za veličinu vašeg paketa. Zahvaljujući malim zahtevima softverska distribucija se brzo implementuje u malim I velikim mrežama. Proizvod upravlja IT sredinom, svih malih I globalnih kompanija širom sveta.
  • Standardizovana IT sredina I unapredjena bezbednost. Korišćenje softveske distribucije za standardizaciju IT sredine korišćenjem pravih aplikacija, za korekciju verzija I najnovijih pečeva I popravki.
  • Definišite uloge I rutine I pustite da vam softverska distribucija automatski upravlja vašom sredinom. Ponovna upotreba već postojećih grupa I polisa u aktivnom direktorijumu na taj način izbegavajući dalje upravljanje.
  • Pojedinačni meniji. Ručno pravljeni meniji za individualne korisnike na osnovu specifičnih potreba. Daje pristup za više korisnika koji koriste isti računar a da idalje imaju pristup njihovim aplikacijama koje su im potrebne.
  • Prilagodjavanje instalacija softvera za maksimalnu funkcionalnost. Upotreba funkcionalnosti na koju imate pravo! Softverska distribucija omogućava vam da promenite opcije I dodate šablone u paketima aplikacija.